Információk

AFROline

Általános Szerződési Feltételek

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-ÁSZF

Medom-Hair KFT.
http://www..hu/
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásara, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Medom-Hair KFT. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:1213 Budapest, Erdész u. 16.; cégjegyzékszám: 0109929112; adószáma: 14988570-2-43; elérhetőségek (afro@afroline.hu +36 (20) 5674220); továbbiakban: Szolgáltató) és a Medom-Hair KFT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www..hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Medom-Hair KFT. Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Medom-Hair KFT. Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak. 2014 Június 14-től a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete irányadó.

1.2. A Medom-Hair KFT. Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Medom-Hair KFT. Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
1.4.1. A webáruházban megjelenő árak bruttó árak és forintban értendők tehát az árak tartalmazzák az ÁFA-t. Egyes szakmai termékeknél 0 Ft vagy nem szerepel árként. Ezen termékeket is behelyezheti a kosárba és megrendelheti. Ilyenkor minden esetben ügyfélszolgálatunk felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségen, de csak abban az esetben kap az árról tájékoztatást és küldjük ki a termékeket ha e-mailben vagy faxon igazolja a szakmai képesítését.

1.5. Rendelés lemondása. Elállás joga, módja, következményei. Elállási/felmondási nyilatkozat letöltése. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. 2014 június 14 től a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete irányadó.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az összes tartozékával és a garancialevéllel együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére(Medom-Hair KFT. 1213 Budapest Erdész utca 16.). Medom-Hair KFT. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia melynek a költségei az Ügyfelet terhelik. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról.
Elállás esetén az Medom-Hair KFT. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a GLS általános futárszolgálati díjai az irányadóak, mely díjakról pontos információt telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kérhet.
A Medom-Hair KFT. portós, és utánvétes csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben postai csomagként vagy valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után, a GLS Futárszolgálattal szállíttassa vissza. Interneten történt vásárlással kapcsolatosan szaküzleteink nem tudnak vásárlóink segítségére lenni.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Medom-Hair KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

1.6. A Medom-Hair KFT. minden esetben körültekintően kíván eljárni. Amennyiben a vásárlónak mégis panasza van bármely ügymenettel kapcsolatban azt jelezheti a Kft vezetőjének címzett postai levélben vagy e-mailben (Medom-Hair KFT. - Gábor Miklós 1213 Budapest Erdész utca 16. vagy a afro@afroline.hu). Amennyiben vásárló a Kft vezetője álltal történt választ vagy intézkedést nem tartja kielégítőnek, úgy a helyileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefon: 06 (1) 488 21 31)

1.7. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG
1.7.1 KELLÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Medom-Hair KFT. 1213 Budapest Erdész utca 16. (afro@afroline.hu) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év, legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Medom-Hair KFT. 1213 Budapest Erdész utca 16. (afro@afroline.hu) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés is megvolt.

1.7.2 TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy , ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül . E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

1.7.3 JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
a., Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat:

Központi cím: Medom-Hair KFT. 1213 Budapest Erdész utca 16. (afro@afroline.hu)

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 8-16-ig

Telefonszám: +36 20/567-4220 +36 1/420-4277

Email cím:afro@afroline.hu


Medom-Hair KFT.az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a fenti telefonos elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-16:00 óra között fogadja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletében) a Medom-Hair KFT. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Medom-Hair KFT. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Medom-Hair KFT. kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot Medom-Hair KFT. az Ügyféllel köteles közölni. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A Medom-Hair KFT. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Medom-Hair KFT. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Medom-Hair KFT. köteles öt évig megőrizni.
b., Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Medom-Hair KFT. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Medom-Hair KFT. vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Medom-Hair KFT. mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

. Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Internetes elérhetőség: www.nfh.hu
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677

. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Medom-Hair KFT. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz,rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86
Telefon: +36 1 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

2. JÓTÁLLÁS

2.1. Kötelező jótállás

2.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

2.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

szakszerűtlen üzembe helyezés,
rendeltetés ellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

Választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik, kivéve a jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó termék Szolgáltatóhoz való eljuttatásának (utazási, postai szállítás, futár szállítás, parkolási díj, stb.) költsége, mely minden esetben az Ügyfelet terheli.

2.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

2.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 2.1 és a 2.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

2.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

2.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

2.1.8. Az európai hajak, nyers haj, tresszelt haj, indiai hajak nyers haj, tincsezett haj, tresszelt haj, FUTURA hajak, csatos, tresszelt, tincsezett, Clip & GO, csatos pack, és minden, teljes egészében vagy részben humán hajból készült, illetve FUTURAó hajból készült termékek vásárlásakor az Ügyfél tudomásul veszi, és kijelenti, hogy elfogadja, miszerint a termék anyaga 100% emberi haj, FUTURA haj, melynek minősége minden esetben eltérő. E körülményekből adódóan a Szolgáltató a termékért sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal. Továbbá a terméket cserélni, visszavásárolni nem áll módjában. A szintetikus és humán hajas paróka(k), pótrész(ek), póthaj(ak) vásárlásakor az Ügyfél tudomásul veszi, és kijelenti, hogy elfogadja, miszerint a terméket higiéniai okok miatt sem visszavenni, sem kicserélni nem áll módjában a Szolgáltatónak.

3. SZAVATOSSÁG

3.1. Kellékszavatosság

3.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 6 hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

3.1.2. Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 6 hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

3.1.3. Ügyfél választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és az igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél - választása szerint - a vételár arányos leszállítását kérheti, vagy elállhat a szerződéstől.

3.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

3.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 napon belül közölni a Szolgáltatóval.

3.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

3.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (eredeti számla, nyugta bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

3.2. Termékszavatosság

3.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél - választása szerint - az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

3.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

3.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, rendeltetésének megfelelően nem használható.

3.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb 14 naptári napon belül köteles a hibát a gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

3.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

3.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

3.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
3.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


3.3 REGISZTRÁCIÓ

3.3.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve bármi egyéb vitás esetért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiók linkre kattintást követően elérhető Fiókadatok módosítása, Jelszócsere, Címadatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3.3 Regisztráció törlése

3.3.4. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.3.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszóhoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

3.3.6. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


4. FELELŐSSÉG

4.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

4.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) is tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és minden más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

4.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

4.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult ennek haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5. SZERZŐI JOGOK

5.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

5.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Webáruházunkban rendelését bármikor leadhatja, rendszerünk azt mindig rögzíti, ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejétől függetlenül.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje:

Napok:
Nyitva tartás:
Hétfő: 9-16
Kedd: 9-16
Szerda: 9-16
Csütörtök: 9-16
Péntek : 9-16
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva
A megadott nyitva tartás a telefonos ügyfélszolgálatra vonatkozik, e-mailen keresztül máskor is elérhető ügyfélszolgálatunk. Kérdésére 48 órán belül választ adunk munkanapokon.

Ügyfélszolgálatunk az alábbi módokon érhető el:
Telefonon: +36 20/567-4220
Emailben: afro@afroline.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendők.

7. GARANCIA

A jótállásról a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A jótállási jegyről
Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és/vagy az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
A jótállási felelősséget kizáró feltételekről
Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
Természetes elhasználódás.
Műszaki termékeinkre 1 év garanciát vállalunk. Minden termék garancia ideje a termék leírása mellett található. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket kérjük az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt címünkre (Medom-Hair KFT. 1213 Budapest Erdész utca 16.) visszajuttatni.

A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul, az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt küldi vissza. A garanciális igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A javítás céljából visszajuttatott terméket, átadjuk az illetékes szakszervíznek aki a javítását a lehető legrövidebb időn belül megkezdi.

A javított terméket a Megrendelő által kért címre díjmentesen eljuttatjuk. Ezen javítások Megrendelő részére természetesen díjmentesek. Amennyiben a termék vizsgálata során kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre garanciális igény nem érvényesíthető (lásd feljebb), az esetleges javítási illetve szállítási költség a Megrendelőt terheli. Ebben az esetben a javítás megkezdése előtt a Megrendelőt a várható költségekről tájékoztatjuk.
Amennyiben a Megrendelő ebben az esetben nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttatjuk a Megrendelőhöz. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben , illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben bármilyen problémája adódna termékeinkkel kapcsolatban, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Minden esetet igyekszünk maximálisan a vevő érdekeit szem előtt tartva megoldani.

8. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Próbálunk minél nagyobb választékot kínálni a vásárlóinknak, hogy mindenki megtalálja a neki 100%-osan megfelelő terméket. A szállítás határideje függ a megrendelt terméktől, ill. attól, hogy az adott termékből van e raktáron.

Amennyiben a megrendelt termék van raktáron, 1-2 munkanapon belül Önnél lehet!

A webáruházban a termék leírásánál fel van tüntetve, hogy a termék van e raktáron. Mivel több különböző telephelyen folyik a raktározásunk ezért bizonyos termékeknél a várható szállítási határidő, 4-5 munkanap is lehet. Ebben az esetben vevőszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, munkanapokon legkésőbb 24 órán belül értesítjük erről.

9. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK / KÖLTSÉG

Bruttó 30.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás az ország egész területére ingyenes.

Csomagküldés GLS futárszolgálattal, utánvéttel -1.985- Ft - (Bruttó 30 000 Ft felett ingyenes)
Az utánvét összegét Ön a csomagot kézbesítő személynek fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét, a szállítási költséget és az utánvét költségét.

Csomagküldés GLS futárszolgálattal, előreutalással - 1 985.- Ft - (Bruttó 30 000 Ft felett ingyenes)
Ezen lehetőség választása esetén egy díjbekérőt küldünk önnek, amely együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget. A díjbekérőn szereplő összeget Ön átutalja bankszámlánkra. A összeg bankszámlánkra érkezését követően futár szállítja ki Önnek a csomagot.

Csomagküldés GLS Pontra, utánvéttel - 1 985.- Ft - (Bruttó 30 000 Ft felett ingyenes)
Az utánvét összegét Ön a kiválasztott GLS Ponton fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét valamint a szállítási költséget és az utánvét költségét.

A szállítás várhatóan a feladástól számított 1-2 munkanap.

FONTOS! A GLS futárszolgálat munkatársai a csomagokat munkaidőben 8-17 óráig kézbesítik, tehát olyan szállítási címet adjon meg ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot! Sikertelen kiszállítás esetén telefonon felkeresik Önt. Kérjük a csomagot kézbesítéskor átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! A GLS a csomag sértetlenségéért felel, az áru esetleges (nem szállításból származó) hibája miatt kérem vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot. GLS Pont szállítási módok:
Csomagküldés GLS Pontra, utánvéttel - 1 985.- Ft - (Bruttó 30 000 Ft felett ingyenes)
Az utánvét összegét Ön a kiválasztott GLS Ponton fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét valamint a szállítási költséget és az utánvét költségét. A szállítás várhatóan 1-2 munkanap.


FONTOS! A csomag feladásakor, és csomag GLS Pontra érkezésekor Ön email és SMS értesítést is kap. A csomagot 4 munkanapon belül kell átvenni az Ön által megjelölt helyen, ellenkező esetben a csomag visszaszállításra kerül. Amennyiben Ön nem tudja négy napon belül átvenni, de azt jelzi ügyfélszolgálatunkon úgy a csomag további meghatározott ideig átvehető. Kérjük a csomagot átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és ha sérült, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot! A GLS a csomag sértetlenségéért felel, az áru esetleges (nem szállításból származó) hibája miatt kérem vegye fel vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Az Ügyfélnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árut személyesen átvenni, a Szolgáltató saját szaküzleteiben, mely átvételi mód kosárértéktől függetlenül díjmentes. A Szolgáltató az átvételi pontokon történő személyes átvételhez kapcsolódó kosárérték- és díj változtatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az átvételi módokról és az ezekhez kapcsolódó részletekről az Információ menüpont Szállítás, Átvételi módoknál tájékozódhat.

A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzése alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein, az alábbi címeken:

1213 Budapest, Erdész utca 16.

10. FIZETÉSI MÓDOK

Készpénz, utánvét: Fizetés az áru átvételekor készpénzben. Ön az áru átvétele után a szállítónak fizeti ki az áru ellenértékét.

Átutalás: Csak az áru átvétele előtt lehetséges, ebben az esetben díjbekérőt küldünk Önnek (emailen), ami alapján át tudja utalni az összeget. Amint megérkezett az összeg a számlánkra, kiszállítjuk a megrendelt árut.


11. ADATVÉDELEM

A Medom-Hair KFT. - Webáruház kijelenti, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok (így az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően minden személyes adatot véd és titkosan kezel. A megrendelőlapon megadott személyes adatokat harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem adja ki.

12. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ ( ORSZÁGOK,ÁRAK)
Körzet/Ft/csomag < 2 kg < 3 kg < 5 kg < 10 kg < 15 kg < 20 kg < 25 kg < 30 kg < 40 kg
1.Zóna 4384 Ft 4681 Ft 4754 Ft 5052 Ft 5424 Ft 5870 Ft 6538 Ft 7280 Ft 7875 Ft
2.Zóna 4532 Ft 4755 Ft 4978 Ft 5127 Ft 6015 Ft 6835 Ft 7578 Ft 8321 Ft 9064 Ft
3.Zóna 7281 Ft 7653 Ft 8024 Ft 8321 Ft 8767 Ft 9213 Ft 10550 Ft 11738 Ft 12927 Ft
4.Zóna 7875 Ft 8915 Ft 9882 Ft 10847 Ft 16048 Ft 21100 Ft 23775 Ft 26300 Ft 28826 Ft
5.Zóna 20060 Ft 22483 Ft 27732 Ft 41314 Ft 53553 Ft 64446 Ft 73996 Ft 82203 Ft 100491 Ft
Zónák Országok ( munkanap)
1.Zóna Szlovákia,Szlovénia,Ausztria,Csehország, Románia, Horvátország
2.Zóna Lengyelország,Németország,Belgium,Hollandia,Luxemburg, Liechtenstein,Bulgária,Svájc
3.Zóna Dánia,Franciaország,San Marino, Vatikán,Olaszország,Nagy-Britannia,Monaco,Írország
4.Zóna
Litvánia,Lettország,Spanyolország,Svédország,Észtország,Törökország,Málta,

Norvégia,Görögország,Andorra,Gibraltár,Portugália,Finnország,Ciprus

5.Zóna Szerbia,Bosznia-Hercegovnia,Montenegró,Izland,Albánia,Macedónia,Koszovó,Feröer-szigetek


Bármilyen kérdése, problémája lenne kérem keresse meg ügyfélszolgálatunkat, biztosan tudunk Önnek segíteni!


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy rögzítse Medom-Hair KFT. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1213 Budapest, Erdész u.16 .; cégjegyzékszám: 0109929112; adószáma: 14988570-2-43; elérhetőségek (afro@afroline.hu +36 (20) 5674220), nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Medom-Hair KFT. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www..hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, a Weboldalon regisztrálók, illetve Weboldalon vásárlók (a továbbiakban együttesen: Ügyfél) adatait kezeli.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Amikor az Ügyfél meglátogatja a Weboldalt, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretné a Szolgáltató hangsúlyozni elkötelezettségét az iránt, hogy az Ügyfél adatait biztonságos és megbízható módon kezeli. A Szolgáltató mindenben betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait.

2. MI A SZEMÉLYES ADAT?

A személyes adat az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat - különösen az Ügyfél neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően a Weboldalon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerülhet technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ügyfél internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából, vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan az Ügyfél meglátogatta az ajánlatunkat (technikai adatok). Ez a technikai adatok némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használja fel a Szolgáltató, amennyire technikai szempontból a Weboldal működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

3. A SZOLGÁLTATÓ SZEMÉLYES ADAT FELHASZNÁLÁSA

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Info tv. szabályai szerint gyűjti, feldolgozza és felhasználja az Ügyfél személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a Weboldalon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, valamint az Ügyfél beleegyezésével használja fel. Sok esetben az adatok használata csak pszeudonimizált vagy anonimizált formában történik. Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, hogy számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig köteles megőrizni.

4. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Medom-Hair KFT.
Székhely: : 1213 Budapest, Erdész u.16
Levelezési cím: 1213 Budapest, Erdész utca 16.
Telefonszám: +36 20 567-42-20
Email cím: afro@afroline.hu

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1. Regisztráció

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám .


5.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A jogi rendelkezések keretein belül reklám és marketing-kutatás céljára, továbbá azért, hogy a szolgáltatásokat egyre jobban az Ügyfél igényeihez és elvárásaihoz igazítsa, anonim módon statisztikát készít a felhasználói profilok alapján és kiértékeli ezeket a Szolgáltató.


5.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kisméretű fájlt - küld a Szolgáltató az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a Weboldalon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Ügyfél részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Ügyfél a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Ügyfél számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Az Ügyfél megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt cookie-kat, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további tájékoztatást kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül. Az Ügyfél vegye figyelembe, hogy a Weboldal szolgáltatásai csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha az Ügyfél letiltja a cookie-k használatát.

Alkalmazott cookie-k:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie
Biztonsági cookie

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Ügyfél részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


5.4. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre a Szolgáltató részére:

Név
Email cím
Telefonszám
Cím
Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
Vásárlási szokások

5.5. Egyéb célú adatkezelés

Szolgáltató telefonon is elérhető ügyfélszolgálatot tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére nem kerül sor, így a Szolgáltató tudomására jutott adatok, információk, személyes adatok kezelésére külön szabály, eljárás nem vonatkozik. Fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően csak akkor tudja rekonstruálni az eseményeket, amennyiben a Szolgáltató és Ügyfél között a jogvita írásbeli formában történik. Telefonos beszélgetés közben abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Ügyfél durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás azonnali, következmények nélküli megszakítására.

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA

6.1 Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2 Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat többek között célhoz kötötten, a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Ügyfél feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfél jogainak védelme.

6.4. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az Ügyfél vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Ügyfél kérése általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

7.2. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

8.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.


8.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

8.3. A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén továbbítja, továbbá csak az erre törvényi felhatalmazással rendelkező hatóságok részére, azoknak írásbeli kérelme alapján adja ki.

9. ÜGYFÉL JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott helyen és módon.

9.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az Ügyfél a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Medom-Hair KFT. Budapest 1213 Erdész utca 16.

E-mail: afro@afroline.hu

Az Ügyfél adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 9.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

9.4 Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

9.5. Az Ügyfél kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait.


Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.6. Az Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait
9.7. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

10.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

10.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklám célra.

10.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezhet és reklámot tartalmazhat. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Ügyfél hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Ügyfél a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található "Leiratkozás" részre kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Az Ügyfél bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

10.5. Személyre szabott hírlevél

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra személyre szabott ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában. A személyre szabott hírlevél keretében a Szolgáltató a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 10.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik a Szolgáltató hírleveléről, a továbbiakban személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.


11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást ne engedélyezze.

11.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

11.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a Weboldalon történő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfélnek a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által biztosított módon.

12. LINKEK, ÁTIRÁNYÍTÁSOK MÁS SZOLGÁLTATÓK WEBOLDALAIRA

A Weboldal tartalmazhat más szolgáltatók weboldalaira mutató linkeket, átirányításokat. Az ilyen linken, átirányításon keresztül az Ügyfél által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ebből eredő károkért, érdeksérelemért az Ügyfél kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben. Az Ügyfél saját hatásköre a külső webhelyek adatvédelmi szabályairól tájékozódnia.
Budapest, 2022.

 

GARANCIA

Hőillesztéshez, haj tincsezéshez hajragasztáshoz használatos ragasztó rudak, keratin lapok, keratin granulátumok, keratin gyöngyök felhasználási feltételei, és garancia.A ragasztó rúd, keratin alapú ragasztó lapok, keratin gyöngyök, keratin granulátum, a haj rögzítéséhez, illetve tincsezéséhez alkalmas termék. Felhasználásuk szakértelmet igényel.

A ragasztásos, hő illesztéses hajpótlás során felhasznált kötőanyagok (ragasztó rudak, keratin lapok, keratin gyöngyök, keratin granulátum) speciális, erre a célra kifejlesztett ragasztók, melyek egyedi ápolást, valamint a használati útmutatóban leírtak teljes körű betartását igénylik.

1.) A kötőanyag egy rugalmas, ragasztót tartalmazó keratin alapanyagú termék, melyet óvni kell a magas hőtől, a közvetlen napsütéstől, a forró hajszárító meleg levegőjétől, mely a kötőanyag olvadásához és a póthaj hullásához, valamint a haj összegubancolódásához vezethet.
2.) Az általunk forgalmazott ragasztó rudak, és keratin lapok, keratin gyöngyök, keratin granulátum, felhasználása során, valamint az így elkészített hajhosszabbítás ápolása esetén is TILOS mindenféle alkohol, gyümölcssav tartalmú samponok, hajszeszek, hajhabok, hajbalzsamok, .. haj ápoló szerek, termékek, vegyszerek használata. Az alkohol, és a gyümölcssav oldja a kötőanyagot és a haj hullásához, csomósodásához vezethet.
3.) A ragasztó rúddal, vagy keratin lapokkal, keratin gyöngyökkel, keratin granulátumokkal rögzített póthajak mosása, csak gyümölcssav, és alkohol mentes samponnal történhet, melyeket higított állapotban óvatosan nem dörzsölve történhet, ellenkező esetben a rögzítés töredezését, kiszáradását és a póthaj elvesztését eredményezheti.
4.) A ragasztott, hő illesztett hajjal, TILOS tengervízben, valamint klóros medencében fürdeni. A só, és a klór a ragasztó szerkezetét megváltoztatják, nyúlóssá, illetve szárazza, töredezetté teheti, melyek a póthaj elvesztését, valamint gubancolódását eredményezhetik.
5.) A ragasztással, vagy hő illesztéssel az általunk forgalmazott kötőanyagok felhasználásával készült hajhosszabbítás hordhatósági ideje: 30-45 nap, a haj típusától, a vendég hajának minőségétől, illetve a hordása során bekövetkezett külső behatásoktól függően. 45 nap után a hajat le kell szedni, a kötőanyagtól meg kell tisztítani, majd az újra felhelyezéséhez új kötőanyagot kell felhasználni.
6.) A felhasználása a ragasztó rudaknak, keratin lapoknak, gyöngyöknek, granulátumnak szakértelmet igényel. 7.) A szakszerűtlen felhasználás, valamint az ápolás, és ragasztott, hő illesztett haj kezelése, ápolása, illetve külső beavatkozások során bekövetkezett károsodásért nem vállalunk garanciát.
8.) Viszonteladóink a vendégeiket kötelesek a felhasználási feltételekről az ápolásról, és a garanciáról tájékoztatni.


Hőillesztő Gép Felhasználási feltételek, és Garancia- Különböző típusú hajakhoz.
- Extension (hő illesztő) szisztémához, hajhosszabbításhoz.
- Ergonomikus design.
- Extra hosszú 2, 5 m vezetékkel.
- Sima és Könnyű.
- Professzionális felhasználásra alkalmas.
- Egyenletes hő elosztású.
- Az összes típusú tincsezett keratinozott hajhoz (köröm alakú, henger alakú, és lapos keratinvégű hajakhoz) használható hő illesztő gép.

A hő illesztő gép a tincsezett és ragasztózott, keratinozott végű hajak rögzítéséhez használatos professzionális termék.

A gép az áramhoz csatlakozás után az ON gombbal be kell kapcsolni, és a tekerhető gombbal 80 és 180 Celsius fok között állítható, a rögzítendő haj valamint a kötőanyag (ragasztó, keratin alapú ragasztó) típusának megfelelően.
A bekapcsolás után a gép hő illesztéséhez használatos végét érinteni TILOS! Égési sérülésekhez vezethet!
Nagyon gyors felmelegedési, és lehűlési idő teszi professzionálissá a terméket.
Az áramtalanítás előtt a kapcsolót OFF állásba kell kapcsolni!
A gépet asztalra, rongyra, papírra lerakni TILOS!
Elcsomagolás előtt meg kell várni, amíg a gép teljesen kihűl.
A haj illesztése során ajánlatos szeparátor korongot, és ujj védő gumit használni az égési sérülések elkerülése érdekében.
A hőillesztő gép végeit kapargatni, dörzsölni, vízzel lemosni TILOS!
A nem rendeltetés szerű használatáért a forgalmazó nem vállal felelősséget, és garanciát.

A forgalmazó nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló rendelkezik-e a gép használatához szükséges végzettséggel, valamint azt sem, hogy a hő illesztő gépet otthoni, vagy üzletben szolgáltatás céljára vásárolja a vásárló. A termék helytelen használatáért, a vendég hajában, valamint a felhasználón keletkezett károkért a nem megfelelő végzettséggel rendelkező felhasználó által okozott károkért felelősséget nem vállal.

A hő illesztő gépet vízzel tisztítani, lemosni víz közelében használni SZIGORÚAN TILOS!

JR-668 típusú gép 220V-240V, 50Hz, 25W
JR-618 típusú gép 220V-240V, 50Hz, 35W

AFROline vásárlói tájékoztató

AFROline eredeti emberi, európai, indiai, és ázsiai hajakhoz

garancia
garancia
garancia
garancia
garancia
garancia
garancia
garancia
garancia

AFROline póthaj shop 
AFROline
TELEFON
+36 1 420 42 77
MOBIL
+36 20 567 42 20
CÍMÜNK
BUDAPEST XXI. KER

1213 Erdész utca 16.

ÍRJ e.mail-t!
NÉZZ KÖRÜL!
NYITVARTÁS: H-P: 9-19 óráig, Szo: 9-16 óráig
Segíthetünk?